REGULAMIN

§ 1

Teren stanowi własność prywatną, w związku z czym klienci zobowiązani są do uszanowania ich prywatności.

§ 2

Klienci pensjonatu korzystający z usług zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się do poleceń pracowników pensjonatu.

§ 3

Właściciel ani pracownicy pensjonatu nie ponoszą odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

§ 4

Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie określa „Cennik”.

§ 5

Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u pracownika pensjonatu oraz uregulować należność finansową za pobyt. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz. 960).

§ 6

W pensjonacie obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 do godz. 10.00

§ 7

Klienci pensjonatu zobowiązani są bez dodatkowego wezwania udostępnić pokój z chwilą upływu ostatniej zarezerwowanej doby hotelowej.

§ 8

Klienci pensjonatu zobowiązani są przed wyjazdem zwrócić pokój w stanie niepogorszonym oraz oddać klucze od pokoju.

§ 9

Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

§ 10

Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien sprawdzić zamknięte drzwi, a klucz pozostawić w recepcji.

§ 11

W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.

§ 12

Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Pensjonat nie gwarantuje zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji.

§ 13

W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości 30% ogólnej kwoty zamówienia.

§ 14

Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy pensjonatu.

§ 15

Zadatek przepada w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej, jeśli odwołanie nastąpiło na 7 i mniej dni przed realizacją.

§ 16

W obiekcie pensjonatu Twardowski zabronione jest:
– palenie papierosów
– zakłócanie spokoju, np. wykonywanie lub odtwarzanie głośnej muzyki,
– zapraszanie i przyjmowanie gości (osób spoza pensjonatu) w pokojach w godzinach ciszy nocnej.
– używanie w pokojach urządzeń grzejnych, jak: grzałki, żelazka, czajnik elektryczny (inne niż będące na wyposażeniu pokoju) itp.
– używanie, sprzedaż, rozprowadzenie bądź posiadanie narkotyków oraz przebywanie w obiekcie i na terenie pod wpływem środków odurzających
– zachowanie powszechnie uznawane za nieprzyzwoite,
– prowadzenie działalności handlowej, reklamowej i innej bez zgody Właściciela
– wprowadzanie psów na teren obiektu

§ 17

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:
– będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,
– u których stwierdzono posiadanie alkoholu, broni, gazu, narzędzi ostrych, środków odurzających oraz jakichkolwiek innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie,
– które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny bądź zakłócające spokojne korzystanie z wypoczynku przez innych klientów.

§ 18

Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez prawa zwrotu należności.

§ 19

Regulamin pensjonatu podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych oraz na każde życzenie klienta w siedzibie pensjonatu.

§ 20

Skracając pobyt nie zwracamy należności.